چارت دروس


1. کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
1-1. کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک (قدیم - ورودی های 93 و ماقبل) 
1-2. کارشناسی ارشد الکترونیک گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک ( جدید- ورودی های 94 و بعد از آن)
1-3. کارشناسی ارشد الکترونیک گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال ( جدید - ورودی های 94 و بعد از آن)
1-4. کارشناسی ارشد الکترونیک گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک ( جدید- ورودی های 94 و بعد از آن)

2. کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت
2-1. کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت (قدیم - ورودی های 93 و ماقبل)
2-2. کارشناسی ارشد قدرت گرایش ماشین های الکتریکی ( قدیم - ورودی های 93 و ماقبل)
2-3. کارشناسی ارشد قدرت گرایش الکترونیک قدرت ( قدیم- ورودی های 93 و ماقبل)
2-4. کارشناسی ارشد قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی ( قدیم - ورودی های 93 و ماقبل)
2-5. کارشناسی ارشد قدرت گرایش سیستم های قدرت ( قدیم - ورودی های 93 و ماقبل)
2-6. کارشناسی ارشد قدرت گرایش سیستم های قدرت ( جدید- ورودی های 94 و بعد از آن)
2-7. کارشناسی ارشد قدرت گرایش ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت ( جدید - ورودی های 94 و بعد از آن)


3. کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات
3-1. کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات ( قدیم - ورودی های 93 و ماقبل)
3-2. کارشناسی ارشد مخابرات گرایش مخابرات سیستم ( جدید - ورودی های 94 و بعد از آن)
3-3. کارشناسی ارشد مخابرات گرایش مخابرات مدیان و موج ( جدید - ورودی های 94 و بعد از آن)

4. کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل ( جدید - ورودی های 94 و بعد از آن)

5. کارشناسی پیوسته مهندسی برق - همه گرایش ( جدید - ورودی های 92 و بعد از آن)
5-1. دروس مشترک در 6 ترم اول
5-2. دروس تخصصی گرایش الکترونیک
5-3. دروس تخصصی گرایش قدرت
5-4. دروس تخصصی گرایش کنترل
5-5. دروس تخصصی گرایش مخابرات

6. کارشناسی پیوسته مهندسی برق - مخابرات (قدیم)
7. کارشناسی پیوسته مهندسی برق- قدرت (قدیم)
8. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک
9. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
10.کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) الکترونیک
11. کاردانی ناپیوسته (کاردان فنی) مخابرات
12. کاردانی پیوسته الکترونیک ( فنی حرفه ای و کار و دانش)
13. کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای)
14. کاردانی پیوسته الکتروتکنیک ( کار و دانش)