شماره تماس های ضروری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

فعالیت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

۱

آقای دکتر احمری نژاد

رئیس دانشکده

۵۵۲۲۹۳۸۳

۲۳۱۴

۲

آقای دکتر بابائی

معاون دانشکده

۵۵۲۲۹۳۸۵

۲۵۶۶

۳

آقای دکتر رحمانی

رئیس اداره پژوهش

۵۵۲۲۹۳۸۵

۲۵۷۷

۴

آقای جلالی

رئیس اداره آموزش

۵۵۲۲۹۳۶۰

-

۵

آقای امیری

مسئول دفتر رئیس دانشکده

۵۵۲۲۹۳۸۴

۲۳۱۴

۶

آقای دکتر قاضی مغربی

مدیر گروه دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد مخابرات

-

۲۵۶۷

۷

آقای دکتر طالبی

مدیر گروه دکتری و ارشد مهندسی برق – قدرت و کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل

-

۲۵۷۶

۸

آقای دکتر بابازاده

مدیر گروه کارشناسی پیوسته مهندسی برق و کارشناسی پیوسته مخابرات

-

۲۳۰۸

۹

آقای دکتر انصاریان

مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهندسی برق - قدرت

-

۲۳۱۹

۱۰

آقای دکتر نعمتیان

مدیر گروه دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

-

۲۵۶۸

۱۱

آقای مهندس عطایی

مدیر گروه  کاردانی های برق (الکتروتکنیک، الکترونیک و مخابرات)

-

۲۵۷۳

۱۲

آقای پروز

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مخابرات

-

۲۳۱۰

۱۳

آقای باوندپور

کارشناس گروه کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

-

۲۴۵۸

۱۴

خانم آستانه

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق

-

۲۵۷۹

۱۵

خانم شیخی

کارشناس گروه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته الکترونیک و کاردانی پیوسته الکترونیک

-

۲۳۳۱

۱۶

خانم قزی پور

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق – قدرت

-

۲۳۳۲

۱۷

خانم مظلومی

کارشناس آموزشی گروه های دکتری و ارشد

-

۲۳۱۷

۱۸

خانم اخلاقی

کارشناس پژوهش

۵۵۲۲۹۳۸۷

۲۳۳۷

۱۹

آقایان نوروزی و اکبری

کارشناس امور کلاس ها

-

۲۳۱۵

۲۰

آقای همایونی

مسئول بایگانی دانشجویی

-

۲۳۱۶

۲۱

آقای سالمی

کارشناس فارغ التحصیلان

-

۲۳۲۰

۲۲

آقای حسینی منفرد

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

-

۲۳۲۲

۲۳

خانم کمالی

کارشناس اداره امتحانات

-

۲۳۰۷