شرح وظایف

 
 • تحویل فرم های انتخاب موضوع به دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تصویب موضوع در شورا تخصصی گروه

 • تحویل فرم های پروپوزال، الف و تعهد از دانشجویان و بررسی آنها در صورت کامل بودن اطلاعات و ظرفیت اساتید و عودت فرم ها در صورت ناقص بودن

 • اخذ کد شناسایی پایان نامه از سازمان مرکزی

 • آماده کردن فرم های ابلاغیه در سه نسخه برای هر دانشجو پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد و اخذ کد شناسایی

 • تحویل فرمهای ابلاغیه به همراه فرم گزارش پیشرفت کار

 • تحویل فرم های مورد نیاز به دانشجویان قبل از دفاع از قبیل فرم چکیده، فرم تایید اساتید (راهنما و مشاور)، تسویه مالی و...

 • انجام هماهنگی های قبل از دفاع از قبیل، تنظیم فرم های داوری (داورداخلی و داور مدعو)، سپس صدور دعوتنامه برای استادان راهنما، مشاور برای دفاع

 • تنظیم صورتجسله دفاع، برگه ارزشیابی و فرم ارائه مقاله جهت برگزاری جلسه دفاع و...

 • ارسال فرم (ب) به سازمان مرکزی

 • تهیه آمار از تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی و مشاوره هر استاد

 • تحویل فرم های پروپوزال، طرح های پژوهشی اساتید، بررسی و طرح در شورای پژوهشی گروه، ارسال به حوزه

 • دریافت گزارش مرحله ای طرح های پژوهشی.

 • دریافت مدارک اساتید جهت دریافت تشویقی بابت چاپ مقالات در مجلات، نشریات معتبر و همایش های داخلی و خارجی

 • تحویل فرم های اعزام به خارج اساتید جهت شرکت در کنفرانسهای بین المللی

 • تحویل فرم های اعزام اساتید به کنفرانسهای داخلی

 • پیگیری امور مربوط به انجمن های علمی از جمله تحویل فرم های بازدید، فرم برگزاری کنفرانس ها و سخنرانی های علمی و...

 • ارسال CD پایان نامه های دفاع شده به سازمان مرکزی

 • تهیه پژوهشنامه در هر سال و ارسال به سازمان مرکزی

 • اطلاع رسانی در مورد بخشنامه های پژوهشی