کارشناسان گروه

 
 کارشناسی ارشد برق- کنترل

 

نام:لیلا مظلومی 

رشته تحصیلی:    مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی:  کارشناسی 

آدرس الکترونیکی: 

تلفن:  9-55229200      داخلی: 2317