مدیران گروه

 

 کارشناسی ارشد برق - کنترل

 

نام: ناصر طالبی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل 

مقطع تحصیلی:  دکترا 

آدرس الکترونیکی:تلفن:
 9-55229200     داخلی: 2576