اعضای هیات علمی

 

                               اعضای هیات علمی  گروه برق –قدرت به ترتیب حروف الفبا     
                              

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

Email

1

آرش

احسانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

مربی

تولیدات پراکنده- قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت – خودروی الکتریکی

 ehsani80@yahoo.com

2

امیر

احمری نژاد

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

دینامیک،برنامه ریزی، قابلیت اطمینان و تجدید ساختار  سیستم های قدرت، کاربرد الگوریتم های هوشمند و تولیدات پراکنده

ahmarinejad@gmail.com

3

مقداد

انصاریان

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

برنامه ریزی سیستم های قدرت، تولیدات پراکنده - کنترل و پایداری سیستم های قدرت - تجدید ساختار - قابلیت اطمینان - ماشین های الکتریکی، شبکه های هوشمند

m.ansarian@gmail.com

4

مجتبی

بابائی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

طراحی، مدلسازی، تحلیل و کنترل ماشین های الکتریکی و درایو - مدلسازی و تشخیص خطاهای الکتریکی و مکانیکی در ماشین الکتریکی- الکترونیک قدرت

Mba_babaei@yahoo.com

5

نسیم

بریمانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

مدل­سازی تخمین و پیش­بینی برخط، شناسایی الگوی داده­ها و استخراج مشخصه، طراحی رویتگرهای حالت تطبیقی غیرخطی

Nas_barimani@yahoo.com

6

محمد

تبریزیان

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

بهره برداری از سیستم های قدرت- دینامیک و کنترل سیستم های قدرت- تجدید ساختار و بازار برق- ماشین های الکتریکی، شبکه های توزیع و تاسیسات الکتریکی

Mm_tabrizian@yahoo.com

7

ناصر

خدابخشی جوینانی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - قدرت

مربی

حفاظت سیستم قدرت، بهره برداری از سیستم قدرت، انرژی های تجدیدپذیر در سیستم قدرت، ادوات FACTS، الکترونیک قدرت

naser.khodabakhshi@gmail.com

8

ناصر

طالبی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

کنترل -  سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا و فازی، شبکه های عصبی، سیستم تبدیل انرژی باد

 n.talebi@live.com

9

محسن

علیزاده بیدگلی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

بهره برداری از سیستم قدرت، انرژی های نو، الکترونیک قدرت، کنترل و مانیتورینگ در سیستم قدرت، تولیدات پراکنده

m.alizadeh.b@gmail.com

10

الهه

مرادی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - کنترل

مربی

سیستم های هایبرید، سیستم های سوئیچ شونده

Elahemoradi2006@yahoo.com