کارشناسان گروه


دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد برق - قدرت 
نام:لیلا مظلومی 

رشته تحصیلی:    مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی:  کارشناسی 

آدرس الکترونیکی: 

تلفن:  9-55229200      داخلی: 2317         کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهندسی برق – قدرتنام:
 فریده قزی پور

رشته تحصیلی: 

مقطع تحصیلی: 
کارشناسی

آدرس الکترونیکی:
 

تلفن:  
9-55229200         داخلی:2332


کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

 

 نام: علیرضا باوندپور باغشاهی

رشته تحصیلی: جغرافیای شهری

مقطع تحصیلی: 
کارشناسی

آدرس الکترونیکی:

Ali_bavandpoor@yahoo.com

 تلفن:  
9-55229200         داخلی: 2458