مدیران گروه


دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد برق - قدرت

 

نام: ناصر طالبی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل 

مقطع تحصیلی:  دکترا 

آدرس الکترونیکی:تلفن:
 9-55229200     داخلی: 2576 


      
 
   کارشناسی  پیوسته و ناپیوسته مهندسی  برق – قدرت 

                 
             
                 
نام: مقداد انصاریان

            رشته تحصیلی:   مهندسی برق - قدرت

             مقطع تحصیلی: دکترا

            آدرس الکترونیکی

       m.ansarian@gmail.com

تلفن: 9-55229200    داخلی : 2319                                           کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

                                               

 

                                                   نام:  مسعود عطایی

                                  رشته تحصیلی:  مهندسی برق - مخابرات

                                      مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
                                               آدرس الکترونیکی:
 

                                       massoud_ataei@yahoo.com

                                       تلفن: 9- 55229200