مدیران گروه


دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برق- مخابرات

 

نامسعید قاضی مغربی

رشته تحصیلی:  مهندسی برق-  مخابرات

مقطع تحصیلی:  دکترا 

آدرس الکترونیکی:

s_ghazi2002@yahoo.com

تلفن:
9-55229200        داخلی: 2567کارشناسی پیوسته برق - مخابرات نام: فرشاد بابا زاده

رشته تحصیلی:  مهندسی برق- الکترونیک

مقطع تحصیلی : دکتری

آدرس الکترونیکی:

babazadeh@wali.um.ac.ir


تلفن: 9-55229200      داخلی: 2308

 کاردانی ناپیوسته  برق- مخابرات 


ناممسعود عطایی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات 

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  

 آدرس الکترونیکی: 

massoud_ataei@yahoo.com

تلفن : 33743012-13             داخلی: 256