کارشناسان گروه


دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد الکترونیک نام:لیلا مظلومی 

رشته تحصیلی:    مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی:  کارشناسی 

آدرس الکترونیکی: 

تلفن:  9-55229200      داخلی: 2317کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک و  کاردانی پیوسته و ناپیوسته الکترونیک
 نام:  معصومه شیخی 

رشته تحصیلی:    

مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد  

آدرس الکترونیکی: 

تلفن:  9-55229200       داخلی: 2331