مدیران گروه


دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته برق - الکترونیک 


نام : حامد نعمتیان 

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

مقطع تحصیلی:  دکترا 

آدرس الکترونیکی:

nematian@iausr.ac.ir

تلفن:
 9-55229200      داخلی: 2568                               کاردانی پیوسته و ناپیوسته الکترونیک
نام: 
 مسعود عطایی

رشته تحصیلی:  مهندسی برق - مخابرات

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:


massoud_ataei@yahoo.com

تلفن: 9- 55229200      داخلی: