مدیران گروه های آموزشی


ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

1

آقای دکتر سعید قاضی مغربی

دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد مخابرات 

2 آقای دکتر حامد نعمتیان دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته الکترونیک 

3

آقای مهندس مسعود عطایی

کاردانی های برق ( الکتروتکنیک، الکترونیک و مخابرات )

4

آقای دکتر مقداد انصاریان


کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهندسی برق - قدرت

5

آقای دکتر فرشاد بابا زاده

کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق

6

آقای دکتر ناصر طالبی

دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت و کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل