رئیس اداره آموزش


نام: سیدحسین جلالی 

رشته تحصیلی: 

مقطع تحصیلی: 
 کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:  

تلفن:  55229360