معاون دانشکدهنام:  مجتبی بابایی

رشته تحصیلی:  مهندسی برق - قدرت 

مقطع تحصیلی: دکترا 

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

mba_babaei@yahoo.com

تلفن: 9- 55229200      داخلی:  2566

تلفن مستقیم: 55229385