رئیس اداره پژوهشنام:  
علی رحمانی

رشته تحصیلی: مهندسی برق- الکترونیک

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار 

آدرس الکترونیکی :

alirahmani54@yahoo.com

تلفن: 9 - 55229200      داخلی:  2303